MR/SAC/AC

 Er zijnbij ons op school een aantal commissies om de samenwerking tussen ouders en school goed te regelen. We kennen daarbij de volgende:


Schooladviescommissie (SAC)
De SAC fungeert als klankbord voor de schoolleider over de identiteit en kwaliteit van de school. Daarnaast ondersteunt de SAC de schoolleider bij het beheer van de school, te denken valt hierbij aan onderhoud en eventuele bouwactiviteiten. De Schooladviescommissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur en schoolleider over alle zaken die de school aangaan. De schoolleider heeft in deze commissie een informerende, luisterende en adviserende rol. Omdat bij PCBO-Leeuwarden deze commissie niet bestaat zal dit jaar worden gekeken hoe de rol van de SAC in de toekomst zal worden.

Medezeggenschapsraad (MR)
Een belangrijke geleding. Twee ouders en twee teamleden zijn lid. De MR is bevoegd alle aangelegenheden die de school aangaan te bespreken met het bevoegd gezag. Het betreft hier met name beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals het schoolreglement, schoolplan, formatieplan, lumpsum jaarbegroting, e.d. Hierover mag de MR advies geven en meebeslissen. De MR heeft twee soorten rechten; het adviesrecht en instemmingsrecht. Deze staan uitgewerkt in het MR-reglement.
Adviesrecht: de schoolleiding moet serieus reageren op elk advies dat de MR geeft.
Instemmingsrecht: is nodig bij beslissingen die de directie neemt.
Daarnaast heeft de MR een paar ideologische taken opgedragen, zoals het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg.
Ook in deze commissie heeft de schoolleider een adviserende rol. In de vergadering wordt over schoolse zaken gesproken, maar ook schooloverstijgende beleidszaken komen aan de orde (om weer mee te nemen richting GMR, oftewel de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad).

Activiteitencommissie (AC)
Deze commissie denkt en helpt mee bij het organiseren van de diverse activiteiten door het jaar heen, ondersteunt het team bij verschillende activiteiten, voert een luizencontrole uit na de vakanties en beheert de ouderbijdrage.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Eigenlijk is dit een MR op Verenigingsniveau, waarin van verschillende scholen binnen onze vereniging een ouder- en een teamlid vertegenwoordigd zijn. Plannen die voor alle scholen van de vereniging gelden worden hier besproken. Hier worden voorstellen van bestuur en directie van advies voorzien en wordt evt. goedkeuring gegeven. De besluiten die in de GMR worden genomen gelden vervolgens voor alle vier scholen van de vereniging.

 

MR & SAC

De MR en de SAC zijn bezig met schoolse aangelegenheden. In de praktijk bleek dat deze verschillende geledingen soms dezelfde dingen bespraken. Daarnaast was het voor ouders ook best verwarrend bij welke geleding je nou voor bepaalde vragen en dergelijke terecht kon.

 

Daarom is er een structuur ingezet, waarbij MR en SAC meer samenwerken en dezelfde vergadermomenten hebben. Op deze manier werkt het efficiënter en sluit het beter bij elkaar aan. Onderwerpen die MR en SAC beide moeten bespreken kunnen nu gezamenlijk worden aangepakt, zoals bijv. het schoolplan, de schoolgids, jaarverslagen, e.d. Er wordt gezamenlijk meegepraat en gedacht over de kwaliteit van de school.